ادمین

1000 Laqi

ادمین ها کاربرانی هستند که به صورت مستقیم با مجموعه فعالیت دارند و به کنترل و مدیریت پلتفرم کمک میکنند

ادمین ها دارای اختیارات مختلفی هستند که هر ادمین بر اساس وظایف تعریف شده عمل میکند

کاربران عزیز میتوانند با ادمین ها در تماس باشند